ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

 

 

 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ຂອງຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ

 

 

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Wiokshop on Climate change and Health Knowledge Sharing and Learning Safe Clean Green and Clinate Resilient HealthCate Facility from 30-31 in Vangvieng

 

 

 

ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງຄຸນນະພາບ 27-28 ມັງກອນ 2023

 

 

 

The Global Health field trips in Vientiane and Luangprabang, Lao PDR. Open experiences to health system in developing world for students of Karolinska Institute, Sweden.

 

 

 

our activity on "How to increase the uptake of Covid-19 vaccines booster doses for migrant workers and their readiness to return to work from 5-6 January, 2023 in Khammouane and Savannakhet provinces.

 

 

 

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດ ຄັ້ງທີ II

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2022

 

 

 

 
1

 
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ຄສສ, ຂຽນເປັນພາສາຝລັ່ງ: Faculté de santé publique (FSP) ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Faculty of Public Health ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (FPH), ແມ່ນຄະນະວິຊາໜື່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດລະດັບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແກ່ສັງຄົມທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດ.

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la