ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດ ຄັ້ງທີ II

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2022

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la