ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 349/ນຍ, ລົງວັນທີ 16/11/2017

                   ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕິມ...

 

 

 

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la