ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາໃນຫຼັກສູດ ຂອງພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ

 

      1. ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມແຜນໃນຫຼັກສູດ

      2. ລົງພາກສະໝານໃນວິຊາ ບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ

      3. ລົງພາກສະໜານໃນວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງໝໍ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປະກັນຄຸນະພາບໃນໂຮງໝໍ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຢາ ແລະ

         ອຸປະກອນການແພດ ຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ

      4. ລົງພາກສະໜານໃນວິຊາ ເສດຖະສາດສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ການເງີນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານຢູ່ໂຮງໝໍ

         ສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ

      5. ລົງພາກສະໜານໃນວິຊາ ວິທີວິທະຍາໃນການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການອອກແບບສອບຖາມ ຢູ່ຕາມຊຸມຊົນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ

      6. ລົງພາກສະໜານໃນວິຊາ ໂພຊະນາການ ກ່ຽວກັບການກັ່ນຕອງການຂາດໂພສະນາການໃນໄວເດັກ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ

      7. ລົງພາກສະໜານໃນວິຊາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອະຊີວະອະນາໄມ ກ່ຽວກັນ ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຊີບ ແລະ ບັນດາຢູ່ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ

      8. ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດມ້ຽນ, ຮັບສົ່ງ ແລະ ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ພາຍໃນຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ

         ແລະອື່ນໆ... ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການຂອງຄະນະ

 

      ບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກປະກອບມີ:

 

 

 

      ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ:

 

 

      

      ກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດ ຂອງພາກວິຊາບໍລິຫານ

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la