Faculty of Public Health,   University of Health Sciences

LA   ||    EN

 

 

 

 

 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ຂອງຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ

 

 

First Annonncement The 14th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries in Luangprabang province, 27 -29th June,2024

 

 

 

ກິດຈະກຳການມາທັດສະນະສຶກສາຂອງຫຼັກສູດ Global Health Fieldwork in Vientiane Capital and Luangprabang province ຂອງນັກສຶກສາຈາກ ສະຖາບັນກາໂຣລິນສະກາ ລຸ້ນທີ 19 (2-12/01/2024). The Global Health Fieldwork at Vientiane Capital and Luang Prabang province of medical students from Karolinska Institute B-19 between 2nd to 12th January 2024.

 

 

 

ພິທີເປີດຊຸດອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຮງໝໍ ວັນທີ 05 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 05 ເມສາ 2024 Short Training Course on Hospital Management 05 January to 05 April 2024 support by KOFIH

 

 

 

ຂໍແຈ້ງຍັງບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະມາຄົມສາທາລະນະສຸກສາດລາວ ວັນທີ່ 9 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ງານວິໄຈຂອງຕົນເອງ ພ້ອມກັບໄດ້ແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ... ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ງານວິໄຈຂອງທ່ານ ໄດ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຂອງທຸກຄົນ...”

 

     ເນື້ອຫາຂອງກອງປະຊຸມ

    1. ໂພຊະນາການ, 2. ວຽກງານແມ່ແລະເດັກ, 3. ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, 4. ພະຍາດຊືມເຊື້ອ, 5. ພະຍາດບໍ່ຊືມເຊື້ອ, 6. ພະຍາດເກີດຂື້ນໃຫມ່, 7. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 8. ການບໍລິຫານແລະການເງີນ ສາທາລະນະສຸກ, 9. ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ

ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ອນ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2023

    ຄ່າລົງທະບຽນສະມາຊິກໃຫມ່ 200,000 ກີບ ຕໍ່ ຄົນ

    ຄ່າລົງທະບຽນສະມາຊິກເກົ່າ 100,000 ກີບ ຕໍ່ ຄົນ

ສົ່ງບົດຄັດຫຍໍ້ ແລະ ໂປດສະເຕີ ສົ່ງມາກ່ອນ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2023

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

- ດຣ. ພູທອງ ພົມມະວົງສາ what app 020 2244 8877

- ນາງ ສີສຸດາ ພົມມະວົງສາ what app 020 7828 6898

 

ແຈ້ງການເຖິງທຸກພາກສ່ວນ...

 

ແຈ້ງການເຖິງຕ່າງແຂວງ...

 

 

ການທົບທວນຫລັກສູດ ໂພຊະນາການ ຂອງຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2023

 

 

ການບໍລິຈາກເລືອດຂອງພະນັກງານແລະນັກສຶກສາຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ 11 ຕຸລາ 2023

 

 

ພິທີສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຂອງຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ວັນທີ 03 ຕຸລາ 2023

 

 

ອົບຮົມ ວິທີວິທະຍາການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະຖິຕິ ວັນທີ່ 19-23 ມີຖຸນາ ສະໜັຍສະໜູນໂດຍ ໂກຟີ”

 

 

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານ Course Syllabus ຂອງ ຫລັກສູດ ອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ ການບໍລິຫານ ໂຮງໝໍ ວັນທີ 22/6/2023 ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ໂກຟີ

 

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ປະກັນສຸຂະພາບ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ກັບ ມະຫາໄລ Yonsei, Korea at UHS ວັນທີ 21/6/2023

 

Training workshop on “Stakeholder engagement to building capacity of the staff responsible for internal and returnee migrants”

 

 

ນັກສຶກສາ ສະວີເດັນ ມາ ທັດສະນະສຶກສາ Global Health Fieldwork in Vientiane and Luangprabang from 225 to 26 May 2023”

 

 

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Wiokshop on Climate change and Health Knowledge Sharing and Learning Safe Clean Green and Clinate Resilient HealthCate Facility from 30-31 in Vangvieng

 

 

 

ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງຄຸນນະພາບ 27-28 ມັງກອນ 2023

 

 

 

The Global Health field trips in Vientiane and Luangprabang, Lao PDR. Open experiences to health system in developing world for students of Karolinska Institute, Sweden.

 

 

 

our activity on "How to increase the uptake of Covid-19 vaccines booster doses for migrant workers and their readiness to return to work from 5-6 January, 2023 in Khammouane and Savannakhet provinces.

 

 

 
1

 
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ຄສສ, ຂຽນເປັນພາສາຝລັ່ງ: Faculté de santé publique (FSP) ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Faculty of Public Health ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (FPH), ແມ່ນຄະນະວິຊາໜື່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດລະດັບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແກ່ສັງຄົມທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດ.

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la