ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາໃນຫຼັກສູດ ຂອງພາກວິຊາລະບາດ ແລະ ຊີວະສະຖິຕິ

 

       1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານລະບາດວິທະຍາ ແລະ ຊີວິສະຖິຕິ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

       2. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານການຮຽນ-ການສອນດ້ານລະບາດວິທະຍາ ແລະ ຊີວິສະຖິຕິ ພ້ອມັທງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ

       3. ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການຮຽນ-ການສອນ

       4. ສ້າງນັກລະບາດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະສະຖິຕິ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

       5. ສ້າງຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ, ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບຄູອາຈານພາຍໃນ ແລະ ນອກຄະນະເພື່ອມາສິດສອນພ້ອມທັງຕິດຕາມຊົ່ວໂມງສອນ ແລະ ການປະຈຳການ

          ຂອງຄູອາຈານ ພ້ອມທັງສ້າງຕາຕະລາງສອບເສັງຈົບຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງຜົນການສອບເສັງ

       6. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຕາມລາຍວິຊາຂອງພາກວິຊາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ບັນດາອາຈານທີ່ສອນ ແລະ

          ນັກສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ

       7. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ນັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ລາຍງານໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ ເພື່ອສັງລວມ

       8. ເກັບກຳ, ສັງລວມ, ລາຍງານຄະແນນຜົນການສອບເສັງຂອງນັກສຶກສາຕາມລາຍວິຊາທີ່ຂື້ນກັບພາກວິຊາໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການຂອງຄະນະ

       9. ສະຫຼຸບບັນຊີລາຍຊື່ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຫວັດຂອງນັກສຶກສາວິຊາລະບາດວິທະຍາ ແລະ ຊີວິສະຖິຕິທີ່ສຳເລັດການສອບເສັງຈົບຫຼັກສູດ ສົ່ງພະແນກບໍລິຫານ ແລະ

          ວິຊາການ ເພື່ອນຳສະເໜີອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ

      ລາຍລະອຽດເພີ້ມ...

 

      ບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກປະກອບມີ:

 

 

                        ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕິມ...

 

      ການປະເມີນຜົນການຮຽນສໍາລັບແຕ່ລະວິຊາໃຫ້ນໍາໃຊ້ລະບົບຄ່າລະດັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: Grades

ລາວ ອັງກິດ ລາວ ອັງກິດ ຄ່າລະດັບ
A ດີເດັ່ນ Excellent 4.0
ຂ+ B+ ດີຫຼາຍ Very Good 3.5
B ດີ Good 3.0
ຄ+ C+ ດີພໍໃຊ້ Fairly Good 2.5
C ພໍໃຊ້ Fairly 2.0
ງ+ D+ ອ່ອນ Poor 1.5
D ອ່ອນຫຼາຍ Very Poor 1.0
F ຕົກ Fail 0
ບສ I ບໍ່ສົມບູນ Incomplete

 

      ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາທາລະນະສຸກສາດສາຂາລະບາດວິທະຍາ Master of Public Health (Major in Epidemiology)

more information on completed course...

 

      ຫຼັກສູດປະລີນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາທາລະນະສຸກສາດ Bachelor of Sciences in Public Health

      1st semester

ລດ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 ຄຮ.5401 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ ລະດັບ 1-4 4(2-0-2)
2 ຄຮ.5403 ມະນຸດວິທະຍາສັງຄົມສາດ 2(2-0-0)
3 ຄຮ.5405 ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ້ **

computer course **

2(1-2-4)
4 ຄຮ.5406 ການເມືອງ 2(2-0-0)
5 ຄຮ.5407 ປະຫວັດສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການແພດ 2(2-0-0)
6 ຄຮ.54013 ເຄມີອົງຄະທາດ 2(2-0-0)
7 ຄຮ.54014 ຊີວະ-ເຄມີ 2(2-0-0)
8 ຄຮ.54018 ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ ແລະ ກາຝາກວິທະຍາ 3(1-2-0)
ລວມໜ່ວຍກິດ 19

more information on completed course...

** These course has been modified with support of the Erasmus+ project Asean Factori reference N609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP

 

 

ຂໍ້ມູນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ - ເກັບຂໍ້ມູນ

                        ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕິມ...

 

                        ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕິມ...

 

                        ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕິມ...

 

                        ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕິມ...

 

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ asean factori 4.0 ໃນການໄປເບິ່ງລະບົບໂຮງໝໍແຂວງ

                        more information on the project activities...

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la