ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

 

ວິໄສທັດ

ສ້າງຄວາມເປັນເລີດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ

 

ພັນທະກິດ

ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານສາທາລະນະສຸກດ້ວຍລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີມາດຕະຖານເພື່ອບໍລິການສັງຄົມ ໃນວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ປັດສະຍາ

ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດເປັນສະຖາບັນຊັ້ນນຳທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ ຊື່ງໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ / ຫຼັງປະລິນຍາຕີເພື່ອບັນລຸຄວາມມຸ້ງຫວັງທາງດ້ານວິຊາຊີບສາທາ ລະນະສຸກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທັກສະໃນການຮຽນ-ການສອນ.

 

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la