ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ

 

 

ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ Asean Factory 4.0 Project

 

 

      

Activity of project Asean Factori reference N° 609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP is co-funded by Erasmus+ programme of European Union

 

      ປື້ມຄູ່ມືວິຊາຄອມ: Computer Book Design

      ເພື່ອສະດວກໃນການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຄອມພິວເຕີ້, ໄດ້ມີການອອກແບບປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບວິຊາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບບົດຮຽນ. In the regards of the computer course, the contents are dedicated to perform basic knowledge and skill about computer knowledge as well as introducing lesson of database such as MySQL lesson in the book contents.

      ປື້ມຄູ່ມືວິຊາຄອມ please click on the link for download the E-TextBook...

      ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນທີ່ລົງເລິກສາມາດໂຫຼດໄດ້ຢູ່ລີ້ງນີ້ If you need an advance level please for download by the link...

 

 

      ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຄອມພິວເຕີ້ Pilote Project - Seminar 2

       ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຄອມພິວເຕີ ສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄະນະແມ່ນຈະມີທັງຮຽນເລັກເຈີ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປແກມ Office ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອເພີ້ມທັກສະກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ ນັກສຶກສາ. The computer course have been organized yearly from November-July (academic year) with lecturing and lab class by lecturer of the faculty, the content of course is composed of different office tool and also including MySQL lesson for students. The same course have been organized in other faculties of UHS by lecturers and labs. The photos below show the computer course at computer room (the number of student in the room is around 25-30 students in each class).

 

      ການກະກຽມຫ້ອງຮຽນ: Computer room

      ເພື່ອສະດວກໃນການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຄອມພິວເຕີ້, ໄດ້ມີການອອກປັບປຸງຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ເຊີ້ເວີ້ເພື່ອນໍາໃຊ້. In the regards of the computer course, the project has support the preparation phase like: renovate the computer room, server and computer.

 

      ການຈັດການອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ The on site Training of MySQL - Seminar1

       ໄດ້ມີການຮ່ວມອົບຮົມສໍາລັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ໂດຍມີວິທະຍາກອນຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງເອີຣົບ ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 01-05 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ມວສ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທີມງານໄອທີ, ອາຈານສອນ. The training of database "MySQL" for teachers and IT staff at UHS by EU teacher, the training has been organized on 01-05 August 2022 at the UHS. The participants of this training is composing of IT staff, lecturer and 1 medical doctor.

       Face-to-Face training on MySQL: installation and solving technical issue

       Updating course contents, presentation and lab

       survey of course among faculties

 

 

      ການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນຕົວຈິງ: The Surveys issues

      ໃນການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນຕົວຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ລະດັບຂອງນັກສຶກສາ, ອາຈານສອນ ແລະ ທ່ານໝໍບາງສາຂາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ດ້ານໄອທີ ແລະ ໂປແກມ. ເຊິ່ງໄດ້ມີການຕອບຂໍ້ມູນຜ່ານແບບຟອມອອນລາຍ Moodle ແລະໄດ້ຈັດຂື້ນກ່ອນການອົບຮົມ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021. In order to investigate the knowledge and level in ICT field of the students, lecturers and medical profession. We have made the survey by using Moodle Platform before starting the training by EU teacher on July 2021.

 

      ການລົງເກັບຂໍ້ມູນຕົວຈິງ Survey hospital database:

ການລົງສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນຕົວຈິງກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂຮງໝໍ ເຊິ່ງທີມງານໄດ້ມີການຮ່ວມປະຊຸມກັບທີມງານຂອງໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021. The survey has been made to investigate about the hospital information system, the UHS team has been made the onsite survey by going to the Savannakhet Hospital on 22 February 2021. By this opportunity we have the meeting with seputy director of hospital and team for exchanging information on this topic which is the important issue for both sides.

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ asean factori 4.0 ໃນການໄປເບິ່ງລະບົບໂຮງໝໍແຂວງ

 

      ການຈັດອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ Online Seminar of MySQL

ການອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງວັນທີ 08-10 ກໍລະກົດ 2021 ໂດຍການບັນຍາຍຂອງຊ່ຽວຊານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລລູເຊ, ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມຂອງທີມງານໄອທີ, ອາຈານສອນ, ນັກສຶກສາ ມວສ (ປະມານ 60 ທ່ານ). The online Seminar has been organized between 08-10 July 2021 by expert from University of RUSE and the participants from UHS team around 60 participants (Students, IT staff, lecturers and medical doctors).

 

      ການຈັດອົບຮົມອອນລາຍກ່ຽວກັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ Online Training of MySQL

ການອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ກໍລະກົດ 2022 ໂດຍການບັນຍາຍຂອງຊ່ຽວຊານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລລີຢົງ1, ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມຂອງທີມງານໄອທີ ມວສ. The online training has been organized between 18-22 July 2022 by expert from University Lyon1 and the participants from UHS team (IT staff, lecturers and medical doctors).

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ participating at skima conference

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ກອງປະຊຸມ Skima ວັນທີ 27/11-06/12/2022ທີ່ ພະນົມເປັນ. Management meeting and Present paper at Skima Conference, Phnom Penh 27/11-06/12/2022

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ participating at ICAP-SYM conference

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ກອງປະຊຸມ ICAP-SYM ທີ່ບາງກອກ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-22 ມັງກອນ 2023. Management meeting and Present paper at ICAP-SYM Conference, Bangkok 13-22 January 2023

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ participating ECTI DAMT and NCON 2023 at Phuket Conference

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ກອງປະຊຸມ ECTI DAMT and NCON 2023 ທີ່ພູເກັດ ລະຫວ່າງວັນທີ 16-22 ມີນາ 2023 Management meeting and Present paper ECTI DAMT and NCON 2023 at Phuket Conference, 16-22 March 2023

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຢູ່ ຫຼວງພະບາງ ລະຫວ່າງວັນທີ 01-05 ສິງຫາ 2023 Management meeting and Round Table at Luangprabang, 01-05 August 2023

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ຟ້າຫຼວງ ລະຫວ່າງວັນທີ 07-11 ສິງຫາ 2023 Management meeting at the Univ MFL ChiangRai, 07-11 August 2023

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຖານຂໍ້ມູນໂຮງໝໍຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ຕຸລາ 2023 Vocational Training MySQL with participation from hospitals and ministry staffs at the University of Health Sciences, 25-27 October 2023

 

      ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຖານຂໍ້ມູນໂຮງໝໍຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລີຢົງ 1 ລະຫວ່າງວັນທີ 13-21 ພະຈິກ 2023 Management meeting and Training MySQL at the University Lyon1, 13-21 November 2023

 

 

 

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la